158 ช้อปปิ้งออนไลน์ 24ชั่วโมง

ลงทะเบียนสมาชิก

ลงทะเบียนออนไลน์กับเราได้ที่นี้
ลงทะเบียนสมาชิก
ขั้นที่ 1 -> กรอกข้อมูลสมาชิกให้ครบถ้วน
รหัสประจำตัวประชาชน : - - - -
Using a foreign card
วัน/เดือน/ปีเกิด
* ต้องเป็นตัวเลขทั้งหมด *
* *
กรุณา ถ่ายภาพหน้านี้ไว้ หลังจากใส่ข้อมูลเสร็จ เพื่อป้องกันท่าน กรอกผิดจะเข้าระบบไม่ได้

ระบบจะ ลบ หากไม่ทำรายการซื้อ ภายใน 24ชม

ธรรมนูญ บริษัท 158แอ็ดเวิค จำกัด ก่อนสมัครเป็นสมาชิก

ข้อ 1.บริษัทยึดหลัก ธรรมาภิบาล และ หลักจริยธรรม จึงทำให้มีการจัดตั้งบริษัท ขึ้น

ข้อ 2.ไม่ว่าเกิดกรณี พิพาท ใดๆทั้งสิ้นในองค์กร ให้ยึดประกาศ และ คำตัดสินของประธาน บริษัท 158แอ็ดเวิค จำกัด เป็นที่สิ้นสุด

ข้อ 3.ถ้าสงสัยประการใดๆให้ไปอ่านข้อ 2.

ยอมรับเงื่อนไขของบริษัท

หมายเหตุ : หากไม่มีข้อมูลกรุณาใส่เครื่องหมาย - (ขีด)